Lumsån 

Lumsån – fiske för morgondagen 


…så for vi iväg igen. Jag, Stora Brorsan och Kjelle. Nytt vatten för oss. Varken såg eller kände fisk, men det var en väldigt vacker åsträcka och vi kommer definitivt att åka dit igen…. när det är lite grönare och varmare 😉 

Annonser

Fiskisättning med fiskeklubben

Då var det dags för fiskisättning i en av våra klubbsjöar och uppslutningen med hjälpande händer var över förväntan. Som vanligt glada miner, mycket skratt och en och annan fiskeskröna… Därefter avslutning med traditionsenlig korvgrillning 🙂

20140510-163602.jpg

Fiskutsättning med Klubben

…Dags att hjälpa till med fiskutsättning i en av våra klubbsjöar… Jag hade aldrig varit med tidigare och såg fram emot en rolig och lärorik dag.
fisktransport
efter en stunds väntan kom fisktransporten och nu var det dags att få 200kg fisk snabbt i sjön…

vattenfyllning
Klubbsjön ligger en bit bort, dit fisktransporten inte når, så det blir en liten procedur kring det hela. Först lastas fisken i tunnor, transporteras i båt över en liten grund sjö och bärs sedan sista biten ned till Klubbens sjö…
båtskjuts
IMG_7253
Klubbordföranden tog sig en liten tupplur medans team-2 på andra sidan sjön bar fisk.

Team-1 tog sig över sjön på ett minst sagt underhållande sätt 😀 och för ett kort ögonblick kändes det som om jag befann mig på en gondol, glidandes genom Venedigs kanaler..
bär fisk
slutdestination
bäveråtgärd
Efter att fisken kommit dit den skulle var det dags att vidta åtgärder att få bort ett stort träd som bävern fällt rakt över stigen…
korvpaus
Gott med lite grillat och trevlig samvaro

Även båten skulle förflyttas över land och jag gjorde ett tappert försök att agera arbetsledare… Dock måste båten nu lagas innan nästa sjösättning då den tog in ganska mycket vatten sista vändan.
på väg hem
En lärorik och härlig dag tillsammans med de goa gubbarna och grabbarna från FK Aspen… mycket skratt, fiskeskrönor, slip och släp och nästa gång jag tar upp en fisk från någon avlägsen sjö kommer jag nog att vara mer tacksam, då jag nu vet vilket jobb som ligger bakom..

Uppdrag granskning synar laxpolitiken…

20121122-231238.jpg

”Uppdrag granskning synar den svenska laxpolitiken som i decennier fokuserat på att hålla liv i ett tynande yrkesfiske på bekostnad av laxbestånden i Östersjön. Den svenska vildlaxen mår sämre än någonsin. Av åttio älvar som en gång hade lax är det en handfull kvar. Två av dem står ensamma för nästan hela Östersjöns återväxt. Hela laxfiskepolitiken beskrivs som ett haveri. Programledare: Karin Mattisson.” Se avsnittet via länken nedan…

http://www.svtplay.se/video/596413/del-13/?tab=undefined&sida=1

”Spöken i Östersjön”

såg denna dokumentär av Joakim Odelberg via länk på facebook, och sprider den tveklöst vidare. Jag hade ingen aning om omfånget av dessa spöknät, skrämmande siffror och fakta. och allt detta politiska prat om ekonomin och olönsamheten kring allt detta. Vad kan vara mer lönsamt än att vårda den miljö vi endast har till låns?. Stor eloge till det fiskande paret som av egen vilja tar ett extra varv efter fisket för att fånga upp några av dessa nät!!

”Det här är en dokumentärfilm om hur borttappade fiskeredskap i Östersjön fortsätter att fiska i årtionden. Ett resursslöseri och djurplågeri som inte uppmärksammats på det här viset tidigare. Filmen finansierades av BalticSea 2020 och sändes i TV4 Fakta i de nordiska länderna. Efter att filmen visats har flera dagstidningar och nyhetsprogram tagit upp ämnet. I december 2011 fick filmen ett miljöpris vid undervattensfilmfestivalen i Belgrad. För mer information se http://www.balticsea2020.org”

Källan, en viktigt vattenhål

Några mil från där jag bor finns Kampkällan. Den ligger mitt i en ekopark. I den rena källan trivs en rik variation av vattenlevande djur. En rödlistad bäckslända har påträffats i den här källan vilken ger den ett mycket högt naturvärde. Fram till för några år sedan var källan skyltad och nyttjades då och då som dricksvatten. Många källor är idag skadade av skilda mänskliga aktiviteter. Det gör att det fåtal som fortfarande är relativt orörda är mycket skyddsvärda.

Här finner vi en raritet i form av den ovanliga bäcksländan Nemoura dubitans. I de över 20 000 prov på vattenlevande smådjur som tagits från Skåne till Treriksröset har arten bara påträffats i ett fåtal lokaler. Arten Nemoura dubitans är rödlistad i hotkategori UV, vilket innebär att den betraktas som sårbar. Ytterst lite är känt om denna slända vilket främst beror på att den är så sällsynt. Djuret blir maximalt 10mm långt. Färgen är varmt gulbrun. Larver påträffas endast under vintern och de kläcks till vingad insekt under april-maj. Sannolikt tillbringar bäcksländan hela sommaren och hösten som ägg. Arten livnär sig i huvudsak av nedfallna löv.


Photo © Biopix: N Sloth

Källor utgör en Noaks ark för många arter. De innehåller ofta renare och klarare vatten än sjöar och vattendrag. I källorna har därför många arter som slagits ut av försurning och föroreningar i andra vatten funnit en fristad. Djuren som lyckats överleva i källorna kan med tiden återkolonisera sjöar och vattendrag som restaurerats genom olika typer av vattenmiljövårdande åtgärder. Källorna kan även vara ett skydd mot temperaturförändringar. För arter som inte tål för varmt vatten kan källornas svala vatten vara räddningen. Under sommartid är det sällan varmare än 10 grader. Även mot kyla kan källorna vara ett skydd. Vintertid kan mindre vattensamlingar och bäckar frysa helt, medan källor och källutflöden har relativt höga vattentemperaturer och är därför fortfarande öppna. Källorna blir därmed en viktig tillflykt för till exempel öring och flodpärlmussla.

Årets Julklapp?

Många med mig irrar väl runt nu dagarna före jul och sliter sitt hår över vilka julklappar som skall inhandlas till alla nära och kära… Varför inte slå ett slag för Älvräddarna. En gåva som gör skillnad!! Klicka på bilden nedan för att komma till Älvräddarnas sida, och ge bort ett medlemskap och stöd kampen för bevarandet av de outbyggda vattendragen i Sverige.

Pressmeddelande från Älvräddarnas Samorganisation

Genom Christer Borg: Följande pressmeddelande har gått ut om KO-anmälan som gjorts idag. Mer info finns på Älvräddarnas hemsida, där både anmälan och bilagor till denna finns att läsa.

”Vattenkraft KO-anmäls för begreppet ”förnybar

Ordförande i Älvräddarnas Samorganisation, Christer Borg, har skickat en anmälan om vilseledande marknadsföring till Konsumentverket, KO. Företagen som anmäls är Vattenfall AB, E.ON och Fortum AB. Skälet är att de i strid med ISO 14021 som reglerar hur företag får marknadsföra sig med miljöargument, ett regelverk som KO använder sig av, använder begreppet ”förnybar” om sin vattenkraftsproduktion.

Enligt den under 2011 reviderade versionen av ISO 14021 som reglerar hur företag får använda miljöbegrepp i sin marknadsföring kan inte vattenkraft generellt kallas för förnybar i Sverige. Skälet är att påståenden om förnybarhet endast kan godkännas om vattenkraften produceras i enlighet med kriterierna för hållbar utveckling. ISO använder sig av Brundtlandrapportens definitioner: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”  

De juridiska och lagliga tillstånd med vilken svensk vattenkraft bedrivs innebär mängder av miljöproblem som gör den oförenlig med Brundtlanddefinitionen om en hållbar utveckling, och därmed också med ISO-systemets definition på vad som får kallas ”förnybar energiproduktion” i samband med vattenkraft. 

– Eftersom 97 % av de svenska 2 100 vattenkraftverken bedrivs med tillstånd som meddelats enligt lagar tidigare än vår nuvarande miljöbalk, uppfyller denna produktion inte kriterierna för att kunna kallas förnybar, menar Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas samorganisation.

Miljöbalken är den första lagstiftning runt vattenverksamheter som tar upp begreppet ”hållbar utveckling” och som dessutom infört olika typer av skyddsåtgärder för dessa. Skyddsåtgärderna kan vara fiskvägar som möjliggör fiskvandring förbi dammarna eller andra hänsynstaganden som idag saknas i den absoluta merparten av svenska vattenkraftverk. Skadorna på miljön i våra vattenkraftverk är direkt knutna till de gamla villkoren från äldre lagstiftning. Det är också denna föråldrade lagstiftning som gör att Sverige som nation med absolut största sannolikhet kommer att få viten för fördragsbrott i och med att vi inte kan uppnå kraven i det EU-rättsligt bindande vattendirektivet, avslutar Christer Borg.”

”Varför skadar kraftbolagen Miljön?”

Är man inte insatt i detta har man ingen aning om vad som pågår, därför är det viktigt att lyfta ämnen som detta, och nå ut till ”allmänheten” och få vanligt folk att öppna ögonen för det som sker bakom kulisserna… Jag själv har inte mycket kunskap om detta, men jag vill veta och lära mig mer, hjälpa till att sprida budskapet och värna om en framtid med en god miljö.

Per-Olov Åberg skrev igår i ”helahälsingland.se” följande:

Av ett internt PM inom miljödepartementet framgår att om inte villkoren för vattenkraften skärps kommer det att ta Sverige 150 år att klara kraven i EU:s vattendirektiv. Pm:et nådde aldrig miljöministern.

• Undantagsregler i Miljöbalken gör att det är svårt för staten att ställa moderna miljökrav på vattenkraftsbolagen, såsom återskapande av vandringsvägar för fisk.

• Endast en handfull av landets 2000 vattenkraftverk har tillstånd enligt modern miljölagstiftning, många kraftverk saknar helt tillstånd.

• EU:s vattendirektiv kräver att Sveriges vatten ska nå god ekologisk status, lever inte Sverige upp till det riskerar vi sanktioner.

• Fysisk påverkan, reglerade vattendrag, är ett av de största hindren för att Sverige ska lyckas uppnå kraven på utsatt tid.

• Enligt beräkningar från myndigheten tar det 150 år med nuvarande takt.

• Dagens lagstiftning om vattenkraften är föråldrad och grundar sig inte på forskning om ekosystemens betydelse.

• Kostnaderna för miljöåtgärder vad gäller vattenkraften fördelas inte utifrån rådande princip att den som förstör ska betala, utan belastar i hög grad samhället.

• Domstolarna tolkar lagarna på ett sätt som försvårar för Sverige att lyckas uppnå EU:s krav enligt vattendirektivet.

Slutsatserna är en sammanfattning av diskussioner om vattenkraftens juridiska läge som tjänstemän inom fyra olika departement har haft med Kammarkollegiet: Fiskeriverket, Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten och länsstyrelserna.

Med enorma ekonomiska resurser bjuder kraftbolagen motstånd. De anlitar juridisk expertis från dyra advokatbyråer, bedriver lobbyverksamhet och drar sig inte för att anlita och avlöna expert på statlig myndighet för att tillvarata sina intressen. Under ett år har en av Energimyndighetens experter, Susan Linton, varit tjänstledig på deltid för att arbeta åt elförsörjningsföretagens branschorganisation Svensk Energi.

Svensk Energis direktiv till beställd utredning innehåller instruktioner om att se till att skapa förutsättningar för ökad vattenkraft. Hela utredningen är egentligen Svensk Energis svar på Vattendirektivet, de vill komma med motargument för att slippa göra några som helst av de åtgärder som behövs för att uppnå direktivets rättsligt bindande krav för att skydda miljön vid vattenkraftverken.

Som medborgare borde vi inte låta oss kränkas av den girighet med vilken kraftbolagen berövar oss och naturen viktiga livsvärden. Den enda motkraft vi kan erbjuda är att gå samman i intresseorganisationer för att rädda vattendrag. Det behövs en opinion för att väcka våra politiska företrädare för nödvändigheten av en ändrad lagstiftning. En lagstiftning där kraftbolagen förpliktigas att på egen bekostnad återställa förstörda vattendrag och skapa goda villkor för den biologisk mångfald. Det vill säga god ekologisk status i våra vattendrag enligt vattendirektivet.”